Vaccinering

Katter kan vara bärare på många sjukdomar utan att visa tecken på att själva vara sjuka, därför är det viktigt att din katt är vaccinerad för att klara osynliga virusattacker.

Vanligen vaccinerar man sin katt mot kattpest och kattsnuva. Detta görs med ett vaccin som innehåller verksamma komponenter mot bägge sjukdomarna. Såväl ute- som innekatter bör vaccineras. Innekatter kan vara mer känsliga för sjukdomar eftersom de lever i en mer skyddad miljö dvs inte bygger upp ett naturligt immunförsvar genom möten med andra katter utomhus.


För den som tar med sin katt på resa utanför Sveriges gränser finns regler från respektive lands myndigheter att ta hänsyn till. Vid återinförsel till Sverige krävs enligt Jordbruksverkets regler EU-pass och rabiesvaccination för katten. Detta gäller även katter som flyttar till Sverige.

 

Vaccinationer - Vacciner delas in i basvaccin – vaccin som alla katter behöver – samt tilläggsvaccin, som kan ges till katter som utsätts för speciella risker. Biverkningar kan alltid förekomma vid användning av läkemedel. Risken att utveckla en biverkning efter en vaccination måste dock ställas i relation till risken att bli sjuk som ovaccinerad.
 

Grundvaccinering

Idealiskt är att vaccinera kattungen innan den säljs och byter miljö, och en andra gång då den kommit till sin nya ägare. Det brukar vara lagom att ge första sprutan vid 8-9 veckors ålder. Kattungar som diar får i sig ett färdigt immunologiskt skydd med mjölken, s.k. maternella antikroppar. Detta skydd avtar med tiden, men kan störa den första vaccineringen. Därför är det viktigt att upprepa vaccineringen en andra gång 3-4 veckor senare. Det immunologiska svaret blir också starkare vid en upprepad vaccinering.

Skyddet mot kattpest är fullgott efter en vaccination om kattungen då är minst 12 veckor gammal. För bästa möjliga skydd mot kattsnuva krävs däremot inledningsvis ytterligare en spruta 3-4 veckor efter den första (en sk booster), oavsett kattens ålder.

Katter äldre än 6 månader behöver i regel bara grundvaccineras en gång för att får skydd mot kattpest/kattsnuva med revaccination mot kattsnuva efter ca: 2-3 veckor - katten ska vara fullvaccinerad 14 dagar före ankomst till oss.
 

Revaccinering

Efter grundvaccineringen har man skapat goda förutsättningar för ett gott och långvarigt skydd. För vissa sjukdomar räcker skyddet längre än för andra. Efter revaccination (återvaccinering) med alla komponenter vid 1 års ålder, behöver katten bara få kattpestvaccin vart tredje år. Rekommendationen för skydd mot kattsnuva är att inte låta det gå längre än ett år mellan vaccinationerna.

Förmågan att skapa ett immunsvar skiljer sig också mellan individer, beroende på medfödda eller tillfälliga skillnader. Det är viktigt att katten är frisk vid vaccinationstillfället för att kunna få en bra effekt av sin vaccination. Katten bör inte heller behandlats med någon typ av immunosuppressiva medel (tex kortison) inom 2 veckor före vaccination.
 

Kan man vaccinera alla katter?

Katter som behandlas med inflammationsnedsättande läkemedel som t.ex. kortison, har en sämre förmåga att svara på vaccin.

En dräktig katt bör ha ett gott allmänt skydd mot infektioner, men det är mycket olämpligt att vaccinera henne under själva dräktigheten. Det bästa är att vaccinera henne före parningen.

Vissa djurs immunsystem har sämre förmåga att svara på vaccin (och på naturliga infektioner). De är s.k. immunoinkompetenta. Sådana individer bör inte vistas i riskmiljöer som katterier, kattpensionat eller på kattutställningar.
 

Kattpest - (parvovirus)

Kattpest orsakas av ett parvovirus (felint panleukopenivirus, FPV) som är väldigt motståndskraftigt och kan leva utanför värddjuret i åratal. Viruset tål höga temperaturer, högt pH och de flesta desinfektionsmedel. Symtomen på infektion är hög feber, slöhet, aptitlöshet, kräkningar och diarré. Sjukdomen kan vara dödlig men det finns också en lindrigare form, där katten tillfrisknar efter några dagar utan komplikationer. Katter som överlever en svår infektion kan få kroniska mag-/tarmproblem resten av sitt liv. Viruset smittar främst via avföring men även från saliv och urin. Kattpest är allmänt förekommande i Sverige, och alla katter, även innekatter, kan smittas eftersom viruset kan följa med på kläder, skor, burar och dylikt. Utbrott sker vanligast på landsbygden där många katter fortfarande är ovaccinerade.
 

Kattsnuva - (herpes, calicivirus, klamydia)

Det finns flera orsaker till ögon- och övre luftvägsinfektioner hos katt, som går under beteckningen kattsnuva:
 

Herpesvirus

Kattens herpesvirus (felint rinotrakeitvirus, FRV) är vanligt i kattpopulationen. Viruset är känsligt och överlever inte längre än ett dygn utanför värddjuret. Kattens herpes kan inte smitta människor. Symtomen är feber, aptitlöshet, rinnande ögon och nos, sår i munslemhinnan och ögoninflammation. Infektionen kan i enstaka fall vara dödlig, men de flesta tillfrisknar på 1-2 veckor utan behandling. Vaccinering reducerar symtomen men hindrar inte infektion. Smitta sprids via direktkontakt och via kroppsvätskor och sekret, t.ex. genom nysningar och hosta. Efter avläkt infektion finns viruset kvar i ett vilostadium i kroppen, och kan bryta ut vid olika situationer av stress. Katten kan då sprida smitta utan att själv visa symtom.
 

Calicivirus

Felint Calicivirus (FVC) är ett litet RNA-virus som vanligen orsakar symtom i övre luftvägarna men ibland också sår i munslemhinnan och övergående hälta. Det har på senare tid dykt upp nya allvarligare former av calicivirus med en hög dödlighet, beroende på virusets stora förmåga att mutera. Smittvägarna är desamma som för herpes, via kroppsutsöndringar och smittade redskap.
 

Klamydia

Kattens klamydia är en bakterie som lever och förökar sig inne i kattens celler. De sprids via s.k. elementarkroppar som kan överleva några dygn utanför värddjuret, men är känsliga för rengöringsmedel. Kattens klamydia kan i undantagsfall smitta människan, därför bör man vara noga med hygienen när man hanterat en klamydiasmittad katt. Symtomen är huvudsakligen inflammation i ögats bindhinna (sk konjunktivit) och rinnande ögon och nos. Kattungar drabbas värre än vuxna. Klamydia smittar framför allt via direktkontakt med ögonsekret, men eventuellt också via vagina (vid förlossning) och ändtarm.
 

Rabies

Rabies är en dödlig virussjukdom som smittar till människa. Efter en inledande feber blir katten orolig och irriterad. Symtomen tilltar och djuret dör i kramper och förlamning. Rabies smittar i regel genom saliven vid bett från ett smittat djur, och inkubationstiden kan variera från någon vecka till något år. Rabies förekommer inte i Sverige, men katter som skall resa utomlands måste vaccineras mot sjukdomen för att få komma in i Sverige igen. Ta i god tid reda på de bestämmelser som gäller för det land/de länder som skall besökas, eftersom de kan variera trots det gemensamma regelverket. Rabiesvaccination är en tidskrävande process, räkna med minst 6 månader från första vaccination tills katten är redo att resa. Tyvärr förekommer det att katter, trots vaccination, inte får önskad mängd antikroppar i blodet (titer). Räkna därför inte helt med att kunna ta med katten förrän tillräcklig mängd antikroppar konstaterats.
 

Vacciner (det finns olika fabrikat som tex PureVax och Nobivac)
 

PureVax RC: skyddar mot Rinotrakeit och Caliciviros.

PureVax RCP: skyddar mot Rinotrakeit, Caliciviros och Panleukopeni.

PureVax RCChc: skyddar mot Rinotrakeit, Caliciviros och Klamydia.

PureVax RCPCh: skyddar mot Rinotrakeit, Caliciviros, Klamydia och Panleukopenivirus.

Rabisin: skyddar mot Rabies.

Nobivac Tricat Novum ger ett skydd mot tre virus, kattpestviruset (treårigt skydd) samt kattsnuvavirusen Herpes och Caliciviros (ettårigt skydd).
Nobivac Ducat ger ett skydd mot två virus, kattsnuvevirusen Herpes och Caliciviros virus (ettårigt skydd).

 

Revaccinationsintervaller

Kattsnuva - Rinotrakeit, Calicivirus: 1 år (för kattpensionatsvistelse rekommenderas senast 9 månader vid incheckningstillfället).
Klamydia: 1 år

Rabies: 1 år

Kattpest - Planleukopeni: 3 år